Regulamin Przedszkola nr 318 „Zielony Zakątek”

I. Zasady ogólne

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową podległą Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Nadzór pedagogiczny pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Zasady rekrutacji określa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
 4. Przedszkole pracuje w godzinach 7.00–17.30.
 5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 6. Dzieci łączone są w grupy o zbliżonym przedziale wiekowym.
 7. Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki.

II. Zasady szczegółowe

 1. Dzieci przyprowadzane i odbierane są w wyznaczonych godzinach: schodzenie się od 7.00 do 8.00, odbieranie do godziny 17.30.
 2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu w czasie jego pracy.
 3. Do przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów, odbierane mogą być wyłącznie przez osoby upoważnione.
 4. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 5. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe. W uzasadnionych przypadkach wychowawcy mogą żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia wychowawcy lub dyrektora przedszkola.
 6. Rodzice są zobowiązani podać nauczycielowi pracującemu w grupie aktualny numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.
 7. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola, dostępny w „Kąciku dla Rodziców” oraz na stronie internetowej przedszkola.
 8. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny mogą podlegać ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
 9. Nieodebranie dziecka do godziny 18.30 przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.
 10. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora lub wychowawcy.
 11. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do wychowawców.
 12. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi.
 13. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej w formie specjalistycznych zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
 14. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola.
 15. W przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków:
  - I śniadanie: 8.30 – 9.00;
  - II śniadanie: 10.00 – 10.15;
  - obiad: 12.00 – 12.30;
  - podwieczorek: 14.15 – 14.30.
 16. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za żywienie i, ewentualnie, za zajęcia dodatkowe (zgodnie z rzeczywistym pobytem dziecka w przedszkolu) w wyznaczonym terminie.
 17. Organem reprezentującym rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców pracująca w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
 18. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...