Grupa V „Motylki”

Wychowawcy
mgr Anna Bis
mgr Anna Eysmont

Woźna
Anna Zasłonka

Marzec 2024

  

Opracowała: Anna Bis

Tematyka kompleksowa

 1. Gdzie puka sztuka? (cd.)
 2. Dlaczego w marcu jest jak w garncu?
 3. Gdzie się ubiera Pani Wiosna?
 4. Z czego to jest zrobione?
 5. Jakie wzory i kolory są lubiane przez pisanki?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • określanie kierunku pisania (rysowania) — od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki), nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki);
 • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich — tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości, szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata, sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach, mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją, samodzielne układanie opowiadań, posługiwanie się poprawną mową;
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat, poprawne wypowiadanie się w czasach przeszłym i przyszłym;
 • rozpoznawanie liter: n, N; f, F; g, G; ł, Ł; podejmowanie prób czytania krótkich tekstów;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań, wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie, liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską, rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską, rozumienie relacji głoska — litera, słowo — wyraz;
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym, wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych, improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
 • poznawanie wpływu wynalazków, np. oświetlenia, na rozwój cywilizacji, poznawanie źródeł pochodzenia energii: mechanicznej, elektrycznej, cieplnej;
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna — ptaki — bocian — żaba — jezioro...;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych, rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
 • poznanie etapów rozwoju kwiatów ogrodowych;
 • omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode);
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • określanie kierunku ruchu, stosowanie określeń: na prawo, od, na lewo od;
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki — niski, długi — krótki, cichy — głośny;
 • rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej;
 • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <; >;
 • poznawanie nominałów wybranych monet i banknotów — używanie ich papierowych sylwet w zabawie
 • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) — odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?;
 • przybliżanie tradycji i zwyczajów związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych.

Wiersz
„Pierwiosnek”

sł. Władysław Broniewski

Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek już na brzegu
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty:

Witaj, witaj, kwiatku biały,
Główkę jasną zwróć do słonka,
Już bociany przyleciały,
W niebie słychać śpiew skowronka.

Stare wierzby nachyliły
Miękkie bazie ponad kwiatkiem:
Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,
Czyś nie widział jej przypadkiem?
Lecz on, widać, milczeć wolał.

O czym myślał — któż to zgadnie?
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
Szepnął cicho: — Jak tu ładnie…


Data

Temat dnia

Podstawa programowa.

Temat kompleksowy: Gdzie puka sztuka?

01.03

Jestem artystą

IV.1, 2, 4, 5, 8 I.5, IV.11, 20, 6, 13, 7, 8

Temat kompleksowy: Dlaczego w marcu jest jak w garncu?

04.03

Przysłowia o pogodzie

I.5, 6 IV.7, 2, 4, 5,6, 8, III.5

05.03

Zjawiska pogodowe

I.5, 6 IV.1, 2, 4, 7, 8, 9, 15 III.5,

06.03

Żywioły

I.5, 6, IV.7,.2, 6,8, 18,13,19 ,III.5,

07.03

Pogoda jest zmienna

I.5,6,7,9,  IV.2,7,8,9,12,13,18

08.03

Prognoza pogody

I.5, IV.6,7,4,8,9,11,18, 5, 19, 14, III5

Temat kompleksowy: Gdzie się ubiera Pani Wiosna?

11.03

Prace na polu

IV.7, 18,2,5,4,8, I.5,I.6, 7

12.03

Prace w ogrodzie

I.5,6,7,8,9,III.5,IV.7,15,8,18,2,15

13.03

Przyloty ptaków

I.5,IV.2,7,8,9,5,13,15, 18,III.5

14.03

Wiosenna pogoda

IV.7,2,1,18,4,8,15, I.5,6,9,7, 8

15.03

Wiosenne kwiaty

IV.2,7,4,8,15,18,6,1,III.5,I.5,6

Temat kompleksowy: Z czego to jest zrobione?

18.03

Gliniany dzbanek

IV.1,2,5,4,8,7,1, I.5,7,6

19.03

Chleb

IV.1,7,2,4,15,8,11,18,20,III.5,I.5,8,6

20.03

Ser biały

IV.1,2,15,7,8,18,4,12,I.5,6,III.5

21.03

Wełniany sweterek

IV.1,6,2,9,18,7,11,III.5, I.5,8,6

22.03

Kolorowy papier

IV.1,2,15,8,9,11, 6,7,18,III.5, I.5,6

Temat kompleksowy: Jakie wzory i kolory są lubiane przez pisanki?

25.03

Koszyczek wielkanocny

IV.1, 14,2,5,8,4,6,III.5, I.5,6

26.03

Zwyczaje świąteczne

IV.1, 5,15,8,15,17,7,9,4,I.5,8,7,9

27.03

Życzenia

IV.1,17,12,7,1,8,15,,I.5,6, III.5

28.03

Wielkanocny savoir-vivre

IV.1,2,4,15,7,8,10,11,14,13,18, I.5,7,8,6,III.4,5

29.03

Pisanki i kraszanki

IV.1,14,4,8,10,3,5,13,2,I.5,6,III.5


Opracowano na podstawie „Programu wychowania przedszkolnego” wyd. MAC w oparciu o przewodnik i materiały metodyczne cyklu „Supersmyki” poziom B+ oraz pomysły własne.

Luty 2024

  

Opracowała: Anna Eysmont

Tematyka kompleksowa

 1. Kim będę gdy dorosnę?
 2. Czy Kot w butach był na weselu Kopciuszka?
 3. Gdzie puka sztuka?
 4. Co łączy kurę i dinozaura?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

Językowa aktywność dziecka

 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)

Artystyczna aktywność dziecka

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • rozumienie znaczenia higieny osobistej
 • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem
 • zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
 • czynny udział w dekorowaniu sali
 • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
 • określanie swoich zainteresowań
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
 • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
 • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy
 • unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania
 • wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
 • współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • wskazywanie zawodów zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku
 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
 • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
 • zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się obecnie
 • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji

Językowa aktywność dziecka

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
 • samodzielne układanie opowiadań
 • posługiwanie się poprawną mową
 • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
 • rozpoznawanie liter pisanych
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
 • rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

Artystyczna aktywność dziecka

 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
 • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
 • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
 • wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
 • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
 • wymienianie nazwisk znanych artystów
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
 • poznawanie etapów otrzymywania wybranych produktów, przedmiotów, np. cukru, papieru, chleba z wykorzystaniem literatury, filmu
 • poznawanie wpływu wynalazków, np. oświetlenia, na rozwój cywilizacji 
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

Poznawcza aktywność dziecka

 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
 • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
 • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
 • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

Data

Temat dnia

Podstawa programowa

01.02

Przygotowanie prezentów dla Babci i Dziadka

II.4 IV.2 IV.15 IV.15 I.7, I.9, IV.8 I.5 IV.8, IV.15 I.8 I.5, III.5 IV.7 IV.7 I.7, I.9, IV.2 IV.1, IV.8 IV.2, IV.6

02.02

Próba generalna do przedstawienia

II.4 IV.2 IV.15, I.9, IV.8 I.5 IV.8, IV.15 I.8 I.5, III.5 IV.7 IV.7 I.7, I.9, IV.2 IV.1, IV.8 IV.2, IV.6

Temat kompleksowy: Kim będę gdy dorosnę?

05.02

Zawody z przeszłości

FOOD FLASH CARDS

V.2 I.5 IV.2 I.5 IV.2, IV.5 IV.20 I.5 IV.2, IV.4, IV.8 I.5, III.5 IV.7 IV.2, IV.20 I.6

06.02

Zawody moich rodziców

V.2 IV.3, IV.6, IV.20 IV.20 IV.2, IV.20 I.7, I.9, IV.8 I.5 IV.8, IV.15 I.8 I.5, III.5 IV.7 IV.7 I.7, I.9, IV.8, IV.15 I.6

07.02

Gdy dorosnę, będę…

V.2 IV.11 IV.9 I.5 IV.7 IV.20 I.5, III.5 IV.5 I.5 IV.8 I.6

08.02

Dawne przedmioty i ich współczesne odpowiedniki

V.2 IV.6 I.7, I.9, IV.2 I.5 IV.1, IV.2 I.8 I.5 IV.7 IV.7 IV.11 I.6

09.02

Wynalazki

IV.2 IV.6 IV.4 I.5 IV.2, IV.11 I.5 IV.8, IV.11 I.5, IV.19 IV.7 IV.7 I.5 III.5, IV.1, IV.2 I.6

Temat kompleksowy: Czy kot w butach był na weselu Kopciuszka?

12.02

Książki z mojej półki

What is your favourite…?

I.5, IV.7 I.5 IV.2, IV.5 I.5 IV.2, IV.4 , IV.8 IV.8, I.5, III.5 IV.7 IV.2 I.6

13.02

Postacie znane i lubiane

I.5 IV.2, IV.5, IV.18 I.7, I.9, IV.8 I.5 IV.8, IV.15 I.8 I.5, III.5, I.9, IV.8, IV.15 IV.15 IV.2, IV.19 I.6

14.02

Z wizytą w bibliotece

IV.15 IV.15 I.7, IV.4 I.5 IV.7 IV.20 I.5, III.5 IV.2, IV.6 IV.2 I.5, IV.7 IV.3 IV.8 I.6

15.02

Uwalniamy książki

I.5 IV.6 IV.15 I.7, I.9, IV.2 I.5 IV.1, IV.2, IV.11 I.8 I.5 IV.7 IV.7 IV.1 IV.8 I.6

16.02

Moja książka

I.5 IV.3 IV.2 I.5 IV.5, IV.6, IV.8 I.5, IV.7 IV.2, IV.5 I.5, IV.2 IV.7 IV.7 IV.1, IV.8 III.5, IV.1, IV.2 I.6

Temat kompleksowy: Co łączy kurę i dinozaura?

19.02

Roślinożerne olbrzymy

Memory FOOD

V.1 I.5, IV.7 IV.2 I.5 IV.2, IV.5, IV.18 I.5 IV.8, IV.18 I.5, III.5 IV.7 IV.2 IV.8, IV.11 I.6

20.02

Groźni mięsożercy

IV.1 IV.12 I.7 I.5 IV.2, IV.18 I.8 I.3, III.5 IV.7 IV.2 IV.19 IV.8, IV.11 IV.9, IV.15 I.6

21.02

Czy to smoki

IV.1 IV.4 I.5 IV.7 IV.2, V.8, IV.18 I.5, III.5 I.5 I.7, IV.8 I.6

22.02

Kto się zna na dinozaurach         

I IV.1 IV.12, IV.18 I.5 IV.2, IV.18, IV.20 I.8 I.5, III.5 IV.7 IV.8 I.5 IV.9, IV.15 I.6

23.02

Park Jurajski

IV.1 I.6, IV.11 IV.15 I.5 IV.8, IV.18 I.5 IV.2, IV.5, IV.6 I.5, III.5 IV.7 IV.7 I.6, IV.11 I.5 III.5, IV.1, IV.2 I.6

Temat kompleksowy: Gdzie puka sztuka?

26.12

Kino

Fruit salad

IV.1 I.5, IV.7 IV.8, IV.9 I.5 IV.2, IV.5 I.5 IV.2, IV.4, IV.8 I.5, III.5 IV.7 IV.4, IV.8 I.6

27.12

Teatr

V.1, II.4 IV.2 IV.15 IV.15 I.7, I.9, IV.8 I.5 IV.8, IV.15 I.8 I.5, III.5 IV.7 IV.7 I.7, I.9, IV.2 IV.1, IV.8 IV.2, IV.6 I.6

28.12

Muzeum

IV.1 IV.15 IV.8 I.5 IV.7 IV.2, IV.8 I.5, I.6, III.5 IV.2 IV.9 I.5, III.5 IV.8

29.12

Filharmonia

IV.7 IV.7 I.7, I.9, IV.15 I.5 IV.1, IV.2, IV.5 I.8 I.5 IV.7 IV.7 III.5, III.8, IV.5 I.9, IV.8 I.6

Stron 1 z 3

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...