Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016. 119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

1)    Administratorem danych osobowych przedszkolaka i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest  Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” z siedzibą w Warszawie (01-864) przy ul. Jana Kochanowskiego 9A;

2)    w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, Panem Michałem Gasińskim, pod adresem: iodo@dbfobielany.waw.pl

3)    dane osobowe przedszkolaka/ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia przedszkolakowi wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 318 „Zielony Zakątek”, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO;

4)    odbiorcą danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

b)   uprawnione podmioty dostarczające Przedszkolu nr 318 „Zielony Zakątek” obsługi księgowej, informatycznej lub prawnej na podstawie stosownych umów;

c)    podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział;

5)    dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;

6)    dane zgromadzone w związku z nauczaniem w Przedszkolu nr 318 „Zielony Zakątek”  będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;

7)    przedszkolakowi/uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

8)    przedszkolakowi/uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych z art. 20 RODO;

9)    w Przedszkolu nr 318 „Zielony Zakątek”  nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób;

10)  jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11)  podanie danych przedszkolaka/ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których wyżej mowa lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw i obowiązków ucznia Przedszkola nr 318 „Zielony Zakątek”.

Rekrutacja

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE SKŁADANIEM W PLACÓWCE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 informujemy, że:

1)   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania rekrutacyjnego jest Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” w Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 9A, tel. 22 663 92 81.

2)    Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych  jest możliwy przy użyciu adresu mailowego iodo@dbfobielany.waw.pl należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji;

3)    dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z zapisami art. 131 i 149 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.996 ze zm.);

4)    odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa; informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy przedszkolami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc;

5)    dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6)    dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do przedszkola, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem;

7)    Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata). Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8)    W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;

9)    W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów;

10)  rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w postępowaniu  rekrutacyjnym narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został innych organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego;

11)  podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

 

Dyżur wakacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE SKŁADANIEM W PLACÓWCE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PLACÓWKI NA DYŻUR WAKACYJNY

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci jest Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” zwane dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chce Pan/Pani zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl

adres: Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” w Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 9A, 01-864 Warszawa

2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w związku z przeprowadzeniem postepowania zapisów na dyżury wakacyjne jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym przepisem, przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Ponadto na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO Placówka w związku z przyjmowaniem uczniów na podstawie wniosków przetwarza również dane osobowe zaliczane do szczególnej kategorii danych (np. dane dot. stanu zdrowia).

3) Dane dzieci będą też przetwarzane na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe w ramach założonego w Placówce monitoringu wizyjnego służącego wyłącznie zagwarantowaniu bezpieczeństwa nauczycielom oraz wychowankom Placówki.

4) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dyżur wakacyjny, a wobec dzieci przyjętych do Placówki w celach realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowaniu dziecku bezpieczeństwa.

5) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych dzieci w celach rozpatrzenia wniosków rekrutacyjnych na dyżur wakacyjny, a w przypadku rodziców/opiekunów prawnych dzieci przyjętych do Placówki w celach kontaktowych w celu zapewnienia opieki nad dzieckiem, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

6) Podanie danych zawartych we wniosku i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie zasad zapisów na dyżury wakacyjne. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie zapisów na dyżury wakacyjne do przedszkola.

7) Administrator danych będzie udostępniać dane osobowe dzieci, ich rodziców/opiekunów prawnych innym odbiorcom tylko jeśli taki obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to dostawcy usług informatycznych, systemów oraz programów informatycznych, których usługi wiążą się prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, firmy wykonujące usługi archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty.

8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

9) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przez okres przewidziany przepisami prawa, na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

11) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO.

12) Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Rekrutacja pracowników

Dyrektor Przedszkola nr 318 „Zielony Zakątek” w Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 9A, informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Przedszkola, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Przedszkole jako Administrator nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO, „dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.”

Informacja o ochronie danych osobowych dla kandydatów biorących udział w rekrutacji

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że: 

1.      Administratorem danych osobowych Kandydata do pracy jest Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kochanowskiego 9A, 01-864 Warszawa

2.      We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Kandydat może kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@dbfobielany.waw.pl

3.      Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. f czyli prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zawartych w CV, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy.

4.      Pracodawca może udostępnić dane osobowe Kandydata organom władzy publicznej na podstawie przepisów prawa lub podmiotowi dostarczającemu mu obsługi informatycznej.

5.      Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji lub przez okres 3 miesięcy od złożenia aplikacji przez Kandydata na potrzeby rekrutacji uzupełniającej.

6.      Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO.

7.      Kandydatowi przysługuje prawo do sprzeciwu realizowanego na zasadach określonych w RODO.

8.      W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili.

9.      Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

10.  Przetwarzanie danych osobowych Kandydata jest niezbędne przeprowadzenia rekrutacji. Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, ale bez ich bez przetwarzania nie byłoby możliwe przeprowadzenie rekrutacji, a także zatrudnienie.

Wydarzenia otwarte

Dyrektor Przedszkola nr 318 „Zielony Zakątek” w Warszawie przy ul. Jana Kochanowskiego 9A informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających
z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...