Dyżury wakacyjne

Biuro Edukacji m.st. Warszawy opublikowało w serwisie internetowym:

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019 roku.

Podano także wykaz telefonów do osób koordynujących, które udzielą wszelkich informacji na temat organizacji zapisów na dyżury wakacyjne.

Wszystkich rodziców, którzy zainteresowani są zapisaniem dziecka na dyżur wakacyjny, prosimy o zapoznanie się z ww. informacjami.

Przypominamy, że dzieci uczęszczające do naszej placówki, w celu skorzystania z dyżuru wakacyjnego w naszym przedszkolu, także muszą wziąć udział w zapisach.

Zgodnie z harmonogramem dyżurów wakacyjnych, Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” dyżuruje w okresie od 12 do 30 sierpnia 2019 r.

Dostęp do systemu rekrutacyjnego

Zgodnie z harmonogramem dyżurów wakacyjnych (informacje o dyżurach na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy) od 14 marca (od godziny 8:00) do 1 kwietnia (do godziny 15:00), na wniosek rodziców wydawane będą hasła do systemu zapisu na dyżury.

Zapisy na dyżur rozpoczynają się 19 marca o godzinie 9:00 i potrwają do 1 kwietnia do godziny 24:00.

Adres systemu zapisów na dyżury: https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

Wydrukowany i podpisany wniosek rodzice składają w placówce (przedszkolu/szkole) wskazanej na pierwszej pozycji, w pierwszym z wybranych turnusów w tzw. dyżurującej placówce pierwszego wyboru.

Termin składania papierowych wniosków upływa w dniu 2 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00.

Uwaga! Dzieci, które biorą aktualnie udział w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub do klas pierwszych szkoły podstawowej korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego.

Dyżur wakacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE SKŁADANIEM W PLACÓWCE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PLACÓWKI NA DYŻUR WAKACYJNY

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci jest Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” zwane dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chce Pan/Pani zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl

adres: Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” w Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 9A, 01-864 Warszawa

2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w związku z przeprowadzeniem postepowania zapisów na dyżury wakacyjne jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym przepisem, przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Ponadto na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO Placówka w związku z przyjmowaniem uczniów na podstawie wniosków przetwarza również dane osobowe zaliczane do szczególnej kategorii danych (np. dane dot. stanu zdrowia).

3) Dane dzieci będą też przetwarzane na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe w ramach założonego w Placówce monitoringu wizyjnego służącego wyłącznie zagwarantowaniu bezpieczeństwa nauczycielom oraz wychowankom Placówki.

4) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dyżur wakacyjny, a wobec dzieci przyjętych do Placówki w celach realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowaniu dziecku bezpieczeństwa.

5) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych dzieci w celach rozpatrzenia wniosków rekrutacyjnych na dyżur wakacyjny, a w przypadku rodziców/opiekunów prawnych dzieci przyjętych do Placówki w celach kontaktowych w celu zapewnienia opieki nad dzieckiem, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

6) Podanie danych zawartych we wniosku i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie zasad zapisów na dyżury wakacyjne. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie zapisów na dyżury wakacyjne do przedszkola.

7) Administrator danych będzie udostępniać dane osobowe dzieci, ich rodziców/opiekunów prawnych innym odbiorcom tylko jeśli taki obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to dostawcy usług informatycznych, systemów oraz programów informatycznych, których usługi wiążą się prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, firmy wykonujące usługi archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty.

8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

9) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przez okres przewidziany przepisami prawa, na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

11) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO.

12) Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...